QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông năm 2019

27/02/2019

Nghị quyết HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

27/02/2019

 - Thời điểm chốt danh sách cổ đông: đến 16h00 ngày 20/03/2019 
- Thời gian tổ chức Đại hội: Trong khoảng từ ngày 25/03/2019 đến tháng 04/2019 sẽ được HĐQT thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: 130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM
- Nội dung Đại hội: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Quyết định các vấn đề quan trọng khác.
 

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018

21/01/2019

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018

17/07/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

15/06/2018

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Xin cảm ơn !

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

25/04/2018

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn xin công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty tại đây.

Quý cổ đông tải Biên bản kiểm phiếu tại đây

Trân trọng!

 

Báo cáo thường niên 2017

19/04/2018

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

02/04/2018