Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Kính gửi quý cổ đông,
Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tổ chức ngày 28/05/2020.
Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020.