Thông báo ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi quý cổ đông,
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử.

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm:

Thông báo ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Mẫu đơn ứng cử Kiểm soát viên

Mẫu đơn đề cử Kiểm soát viên

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên