QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

13/04/2020

Sửa đổi, bổ sung các quy chế năm 2020

08/04/2020

HĐQT quyết định lùi thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

31/03/2020

Báo cáo thường niên 2019

30/03/2020

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng đề chốt danh sách cổ đông năm 2020

19/02/2020

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

18/02/2020

Ông Phạm Viết Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc

18/02/2020

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

02/01/2020