Bản tin nội bộ

Bản tin nội bộ

Thỏa ước lao động tập thể năm 2021

26/05/2021

Thỏa ước lao động tập thể năm 2017

28/01/2021

Thỏa ước lao động tập thể năm 2020

20/01/2021

Ông Đỗ Văn Chiến - Phó Tổng Giám đốc xin thôi việc

25/08/2020

Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Hương làm Kế toán trưởng và lập công ty con

16/07/2020

Ông Phạm Ngọc Toản giữ vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/08/2020

10/07/2020

Ông Trần Minh Thuyết xin thôi giữ vị trí Tổng Giám đốc

09/06/2020

Thỏa ước lao động tập thể năm 2016

06/09/2016