Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông

14/09/2020

   Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Trần Đức Hoàng
   
Tờ trình về danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT
   
Sơ yếu lý lịch ứng cử viên
   Quy chế bầu cử
   Phiếu lấy ý kiến cổ đông   
   Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

(Nhấp vào để xem nội dung chi tiết)
Trân trọng!

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

31/08/2020

Tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

31/08/2020

Thông báo đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

25/08/2020