Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiện quyền nhận cổ tức

Kính gửi Quý cổ đông,
Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn thông báo về ngày đăng ký cuối cùng là 30/06/2020 để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2016, 2017, 2018 và 2019.
Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền