QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

15/06/2018

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Xin cảm ơn !

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

25/04/2018

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn xin công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty tại đây.

Quý cổ đông tải Biên bản kiểm phiếu tại đây

Trân trọng!

 

Báo cáo thường niên 2017

19/04/2018

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

02/04/2018

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2018

20/03/2018

Thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

14/03/2018