Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn trân trọng kính mời toàn thể quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:
     Thời gian: 09:00 giờ sáng thứ Năm, ngày 28/05/2020.
     Địa điểm: 130/2 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Chi tiết thông báo họp, chương trình họp và tài liệu họp, vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về thời gian và chương trình họp

Thông báo họp

Chương trình họp

Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp

Quy chế họp

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Báo cáo kiểm toán độc lập

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Bảng cân đối kế toán

Bảng lưu chuyển tiền tệ

Tờ trình số 01: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2020

Tài liệu đính kèm: Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2020

Tờ trình số 02: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tờ trình số 03: Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tờ trình số 04: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tờ trình số 05: Danh sách ứng cử viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tờ trình số 06: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Tờ trình số 07: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và chia cổ tức năm 2016, 2017, 2018, 2019

Tờ trình số 08: Xử lý các khoản nợ kế thừa từ quyết toán vốn Nhà nước bàn giao

Tờ trình số 09: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Tờ trình số 10: Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

Tờ trình số 11: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

Tờ trình số 12: Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2014

Sơ yếu lý lịch trích ngang ứng cử viên Hội đồng quản trị

Sơ yếu lý lịch bà Ngô Thu Dung

Sơ yếu lý lịch bà Vũ Thị Lệ

Sơ yếu lý lịch ông Nghiêm Văn Thắng

Sơ yếu lý lịch trích ngang ứng cử viên Ban Kiểm soát

Sơ yếu lý lịch bà Nguyễn Thị Hoa

Mẫu Phiếu biểu quyết