Thông báo ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi quý cổ đông,
Hội đồng quản trị ban hành Thông báo số 26/TB-LN ngày 04/05/2020 về việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trân trọng!

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Thông báo số 26/TB-LN ngày 04/05/2020

Đơn đề cử thành viên HĐQT

Đơn ứng cử thành viên HĐQT

Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT