Nhân sự mới Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi Quý cổ đông,
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 28/05/2020 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau::
1. Miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: bà Lương Thanh Huyền, ông Trần Minh Thuyết và ông Nguyễn Công Tuấn.
2. Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: bà Ngô Thu Dung, bà Vũ Thị Lệ và ông Nghiêm Văn Thắng.
3. Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát là ông Nguyễn Bá Thọ.
4. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát là bà Nguyễn Thị Hoa.
Sau đó, Ban Kiểm soát đã họp và bầu bà Nguyễn Thị Hoa làm Trưởng Ban Kiểm soát.
Trân trọng !