Ban lãnh đạo công ty

* Hội đồng Quản trị:

   1. Ông Tạ Văn Quyền                      Chủ tịch Hội đồng Quản trị

   2. Ông: Trần Việt Thắng                   Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị

   3. Ông: Nghiêm Văn Thắng              Thành viên

   4. Ông: Quang Tường Thụy             Thành viên

   5. Ông: Trần Minh Thuyết                 Thành viên

   6. Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai            Thành viên

* Ban Giám đốc

   1.Ông: Trần Minh Thuyết                  Giám đốc

   2. Ông: Đỗ Văn Chiến                       Phó Giám đốc

   3. Ông: Phạm Ngọc Toản                  Phó Giám đốc

* Kế toán trưởng: Bà Lưu Thị Thanh Tâm