Công bố giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn công bố bán 1.772.000 cổ phiếu GTN (Mã cổ phiếu của Công ty Cổ phần GTNfoods) theo phương thức thỏa thuận, thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 15/06/2020 đến 14/07/2020.
(Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn là người có liên quan của ông Nghiêm Văn Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GTNfoods). 
Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.