QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng đề chốt danh sách cổ đông năm 2020

19/02/2020

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

18/02/2020

Ông Phạm Viết Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc

18/02/2020

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

02/01/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

06/09/2019

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

09/07/2019

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 6, ngày 02/05/2019

03/05/2019