Công bố thông tin khác

Công bố thông tin khác

Ký hợp đồng đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

14/09/2020

Thông báo đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

25/08/2020

Ông Đỗ Văn Chiến - Phó Tổng Giám đốc xin thôi việc

24/08/2020

Thay đổi người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin

24/08/2020

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016 - 2019 kể từ ngày 03/08/2020

16/07/2020

Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Hương làm Kế toán trưởng và lập công ty con

16/07/2020

Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Toản giữ vị trí Tổng Giám đốc

10/07/2020

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

03/07/2020

Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

22/06/2020

Công bố giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

16/06/2020