Thay đổi nhân sự

Thay đổi nhân sự

Ông Đỗ Văn Chiến - Phó Tổng Giám đốc xin thôi việc

24/08/2020

Thay đổi Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

24/08/2020

Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Hương làm Kế toán trưởng

16/07/2020

Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Toản giữ vị trí Tổng Giám đốc

10/07/2020

Nhân sự mới Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

29/05/2020

Ông Phạm Viết Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc

18/02/2020