QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

01/10/2019

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

06/09/2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

06/09/2019

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

28/08/2019

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

09/07/2019

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 6, ngày 02/05/2019

03/05/2019