Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Danh sách Cổ đông nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018

21/01/2019

Danh sách Cổ đông nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018

17/07/2018

Thông báo Giao dịch CP của Cổ đông lớn

15/06/2018

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Xin cảm ơn !

Điều lệ và tổ chức hoạt động 2018

01/06/2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

25/04/2018

Kính gửi Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn xin công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty tại đây.

Quý cổ đông tải Biên bản kiểm phiếu tại đây

Xin cảm ơn !

 

Thông báo cổ đông chưa nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

18/04/2018