QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông

14/09/2020

   Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Trần Đức Hoàng
   
Tờ trình về danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT
   
Sơ yếu lý lịch ứng cử viên
   Quy chế bầu cử
   Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

(Nhấp vào để xem nội dung chi tiết)
Trân trọng!

Ký hợp đồng đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

14/09/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

31/08/2020

Tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

31/08/2020

Thông báo đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

25/08/2020

Ông Đỗ Văn Chiến - Phó Tổng Giám đốc xin thôi việc

24/08/2020

Thay đổi người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin

24/08/2020

Hướng dẫn rút tiền cổ tức

20/08/2020

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016 - 2019 kể từ ngày 03/08/2020

16/07/2020