Thông báo - Hợp tác

Thông báo - Hợp tác

Bán rừng Keo lai 2014, 2015

10/11/2020

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016, 2017, 2018, 2019

10/07/2020

Thông báo tiếp nhận thông tin truyền thông

15/11/2019

Thông báo bán cá sấu

21/06/2019

Thông báo bán rừng bạch đàn

14/01/2019

Thông báo quý cổ đông chưa nhận Giấy chứng nhận cổ phần

18/04/2018

Thông báo quý cổ đông về việc nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

20/03/2018