Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

15/04/2021

Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

19/03/2021

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng đề chốt danh sách cổ đông năm 2021

18/02/2021

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Điều chỉnh)

08/02/2021

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

05/02/2021

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

29/05/2020

Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

13/05/2020

Thông báo ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

04/05/2020

Thông báo ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

23/04/2020

Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

13/04/2020