Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

29/05/2020

Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

13/05/2020

Thông báo ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

04/05/2020

Thông báo ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

23/04/2020

Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

13/04/2020

HĐQT quyết định lùi thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

31/03/2020

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng đề chốt danh sách cổ đông năm 2020

19/02/2020

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

18/02/2020

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

24/04/2019

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn xin công bố tài liệu sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

1/ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ TN 2019

2/ Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2019

3/ Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2019

Vui lòng nhấp vào từng tài liệu trên để xem nội dung chi tiết.