Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020

29/05/2020

Thông báo họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

13/05/2020

Thông báo ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

04/05/2020

Thông báo ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

23/04/2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận cho FORIMEX gia hạn họp ĐHĐCĐ 2020

13/04/2020

HĐQT quyết định lùi thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

31/03/2020

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng đề chốt danh sách cổ đông năm 2020

19/02/2020

HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

18/02/2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

24/04/2019

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn xin công bố tài liệu sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

1/ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ TN 2019

2/ Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2019

3/ Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2019

Vui lòng nhấp vào từng tài liệu trên để xem nội dung chi tiết.

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

12/04/2019