Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Nghị quyết HĐQT về việc phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

23/04/2024

Kính gửi quý Cổ đông,
Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 họp phiên đầu tiên bầu Chủ Tịch HĐQT và người phụ trách quản trị Công ty 
Chi tiết vui lòng xem các tài liệu đính kèm.

Nghị quyết của HĐQT phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2024-2029.

Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024

23/04/2024

Kính gửi quý Cổ đông,
Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn công bố Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu đính kèm của Đại hội cổ đông thường niên 2024, tổ chức ngày 23/04/2024.
Chi tiết vui lòng xem các tài liệu đính kèm.

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2024:

Tài Liệu 01

Tài Liệu 02

CÁC ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024-2029

05/04/2024

Đơn đề cử các Ứng viên bầu cử 05 thành viên HĐQT, bầu cử 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty CP Lâm Nghiệp Sài Gòn và sơ yếu lý lịch của các ứng viện

Vui lòng xem File đính kèm:

Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

26/03/2024

 

Nghị quyet HĐQT Thông qua thời gian, địa diểm tổ chức ĐHĐCĐ TN 2024

14/03/2024

Về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Xin vui lòng xem File đính kèm

Thông báo về ngày ĐKCC để lập danh sách Cổ đông tham dự ĐHCĐ TN 2024

05/02/2024

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024

02/02/2024

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024

Xin vui lòng Click vào đây xem file đính kèm

Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

20/04/2023

Kính gửi quý Cổ đông,
Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn công bố Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu đính kèm của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tổ chức ngày 20/04/2023.
Chi tiết vui lòng xem các tài liệu đính kèm.

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

22/03/2023