Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Kính gửi quý cổ đông,
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn được gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đến trước ngày 30/06/2020.
Trân trọng!