Thông báo đề cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kính gửi quý cổ đông,
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm có 05 thành viên, trong đó ông Trần Đức Hoàng là thành viên độc lập duy nhất đã xin từ nhiệm. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
Vui lòng nhấp vào đây để xem nội dung chi tiết.
Trân trọng!