Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi quý cổ đông,
Hội đồng quản trị chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị.