Thay đổi Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Kính gửi quý cổ đông,
Ông Phạm Ngọc Toản - Tổng Giám đốc được bổ nhiệm làm Người được ủy quyền công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 01/09/2020; thay thế ông Đỗ Văn Chiến - Phó Tổng Giám đốc, theo văn bản ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

Văn bản ủy quyền công bố thông tin