Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Toản giữ vị trí Tổng Giám đốc

Kính gửi quý cổ đông,
Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 10/07/2020 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự quản lý.
Theo đó, kể từ ngày 01/08/2020: ông Phạm Ngọc Toản được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng Giám đốc, thôi giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc; ông Phạm Viết Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.
Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 10/07/2020