Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn công bố thông tin Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2020.

Cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn: Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, sở hữu 3.066.500 cổ phiếu, tương ứng 26,21% vốn điều lệ.

Cổ đông lớn:Trịnh Thị Hương, sở hữu 2.119.126 cổ phiếu, tương ứng 18,11% vốn điều lệ.

Trân trọng!