Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Hương làm Kế toán trưởng

Kính gửi quý cổ đông,
Bà Đỗ Thị Thanh Hương, hiện là Phó phòng Tài chính - Kế hoạch được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/08/2020, theo quyết định của Hội đồng quản trị.
Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 15/07/2020