Tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

Kính gửi quý cổ đông,
Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 31/08/2020 về việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2020. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên Website Công ty và ghi trên Phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông.
Chi tiết, vui lòng xem file Đính Kèm.
Trân trọng!