PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Kính gửi quý cổ đông,
Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã ký Phụ lục hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) vào ngày 11/12/2020 để bổ sung thêm nội dung kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.
Trân trọng!

Xin vui lòng Nhấn vào đây để xem tệp đính kèm.