Tài liệu lấy ý kiến cổ đông

Kính gửi quý cổ đông,
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024:

   Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Trần Đức Hoàng
   
Tờ trình về danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT
   
Sơ yếu lý lịch ứng cử viên
   Quy chế bầu cử
   Phiếu lấy ý kiến cổ đông   
   Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

(Nhấp vào để xem nội dung chi tiết)
Trân trọng!