Ký hợp đồng đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

Kính gửi quý cổ đông,
Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) vào ngày 14/09/2020 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
Trân trọng!