Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

13/04/2020

HĐQT quyết định lùi thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

31/03/2020

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng đề chốt danh sách cổ đông năm 2020

19/02/2020

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

18/02/2020

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

24/04/2019

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn xin công bố tài liệu sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

1/ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ TN 2019

2/ Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2019

3/ Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2019

Vui lòng nhấp vào từng tài liệu trên để xem nội dung chi tiết.

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

12/04/2019

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông năm 2019

27/02/2019

Nghị quyết HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

27/02/2019

 - Thời điểm chốt danh sách cổ đông: đến 16h00 ngày 20/03/2019 
- Thời gian tổ chức Đại hội: Trong khoảng từ ngày 25/03/2019 đến tháng 04/2019 sẽ được HĐQT thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: 130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM
- Nội dung Đại hội: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Quyết định các vấn đề quan trọng khác.