HĐQT quyết định lùi thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Kính gửi quý cổ đông!
Do tình hình dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị quyết định lùi thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
 

Theo quy định của pháp luật, Công ty đã gửi công văn và đang chờ sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng !