Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Điều chỉnh)

Kính gửi quý cổ đông!
Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 08/02/2021 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Theo đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được tổ chức trong tháng 4. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên Website của Công ty và ghi trong thư mời cổ đông dự đại hội.
Trân trọng!

Kính gửi quý cổ đông!
Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 08/02/2021 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Theo đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được tổ chức trong tháng 4. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên Website của Công ty và ghi trong thư mời cổ đông dự đại hội.
Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT số 02/NQ-HĐQT.