Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa diểm tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022

14/03/2022

Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách Cổ đông tham dự ĐHCĐ TN 2022

16/02/2022

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

11/02/2022

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

15/04/2021

Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

19/03/2021

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng đề chốt danh sách cổ đông năm 2021

18/02/2021

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Điều chỉnh)

08/02/2021

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

05/02/2021

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

29/05/2020

Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

13/05/2020