Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách Cổ đông tham dự ĐHCĐ TN 2023

15/02/2023

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023

10/02/2023

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023

Xin vui lòng Click vào đây xem file đính kèm

Thông tin về TV HĐQT Nguyễn Tuấn Kiệt và TV BKS Nguyễn Huy Hoàng

19/04/2022

Ban Cung cap thong tin thanh vien BKS

Ban Cung cap thong tin thanh vien HĐQT

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

19/04/2022

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022.

THÔNG TIN VỀ ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT VÀ BKS TẠI ĐHCĐ TN 2022

04/04/2022

Xin vui lòng Click vào xem FILE đính kèm:

1. File Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2. File Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS.

Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

22/03/2022

Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung bổ sung trình ĐHĐCĐ TN 2022

21/03/2022

Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa diểm tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022

14/03/2022

Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách Cổ đông tham dự ĐHCĐ TN 2022

16/02/2022