Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng đề chốt danh sách cổ đông năm 2021

18/02/2021

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Điều chỉnh)

08/02/2021

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

05/02/2021

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

29/05/2020

Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

13/05/2020

Thông báo ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

04/05/2020

Thông báo ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

23/04/2020

Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

13/04/2020

HĐQT quyết định lùi thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

31/03/2020

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng đề chốt danh sách cổ đông năm 2020

19/02/2020