Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng đề chốt danh sách cổ đông năm 2020

Kính gửi quý cổ đông!
Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Ngày đăng ký cuối cùng là thứ Sáu, 13/03/2020.
Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng số 14/CV-LN ngày 19/02/2020.