Công bố thông tin khác

Công bố thông tin khác

Ký hợp đồng đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

14/09/2020

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016 - 2019 kể từ ngày 03/08/2020

16/07/2020

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

03/07/2020

Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

22/06/2020

Công bố giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

16/06/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiện quyền nhận cổ tức

04/06/2020

FORIMEX là cổ đông lớn của Cty CP Sách và Thiết bị trường học Long An

29/04/2020

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

02/01/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

06/09/2019

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

09/07/2019