Công bố thông tin khác

Công bố thông tin khác

Bà Trịnh Thị Hương không còn là cổ đông lớn của FORIMEX

09/02/2021

BÁO CÀO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

28/01/2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN PHẦN GÓP VỐN NHÀ NƯỚC

19/01/2021

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

11/12/2020

GIẤY CN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CON ( THAY ĐỔI LẦN 1 )

23/11/2020

HĐQT thông qua việc giảm vốn điều lệ công ty con

09/11/2020

Thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Forimex

04/11/2020

Ký hợp đồng đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

14/09/2020