THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN PHẦN GÓP VỐN NHÀ NƯỚC

Kính gửi quý cổ đông,
Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV có thông báo về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền phần góp vốn tại Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn vào ngày 15/01/2021. Kính báo đến quý cổ đông để được biết. 
Trân trọng!

Nhấn vào đây để xem tệp đính kèm.

Nhấn vào đây để xem tệp đính kèm.