Công bố thông tin khác

Công bố thông tin khác

FORIMEX là cổ đông lớn của Cty CP Sách và Thiết bị trường học Long An

29/04/2020

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

02/01/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

06/09/2019

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

09/07/2019

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 6, ngày 02/05/2019

03/05/2019

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018

21/01/2019

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018

17/07/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

15/06/2018

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Xin cảm ơn !