Công ty Cổ phần Nông nghiệp TLK là cổ đông lớn của FORIMEX

Công ty Cổ phần Nông nghiệp TLK là cổ đông lớn của FORIMEX