QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

19/03/2021

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng đề chốt danh sách cổ đông năm 2021

18/02/2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp TLK là cổ đông lớn của FORIMEX

09/02/2021

Bà Trịnh Thị Hương không còn là cổ đông lớn của FORIMEX

09/02/2021

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Điều chỉnh)

08/02/2021

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

05/02/2021

BÁO CÀO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

28/01/2021