Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn trân trọng kính mời toàn thể quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:
     Thời gian: 09:00 giờ sáng thứ Năm, ngày 15/04/2021.
     Địa điểm: 130/2 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Chi tiết thông báo họp, chương trình họp và tài liệu họp, vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về thời gian và chương trình họp

Thông báo họp

Chương trình họp

Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp

Quy chế họp

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty

Báo cáo kiểm toán độc lập Hợp nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 Hợp nhất

Bảng cân đối kế toán của Công ty

Bảng cân đối kế toán Hợp nhất

Bảng lưu chuyển tiền tệ của Công ty

Bảng lưu chuyển tiền tệ Hợp nhất

Tờ trình số 01: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Tài liệu đính kèm: Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung

Tờ trình số 02: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tài liệu đính kèm: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi

Tờ trình số 03: Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động cùa HĐQT

Tài liệu đính kèm: Quy chế tổ chức và hoạt động cùa HĐQT sửa đổi

Tờ trình số 04: Quy chế tổ chức và hoạt động cùa Ban kiểm soát

Tài liệu đính kèm: Quy chế tổ chức và hoạt động cùa Ban kiểm soát 

Tờ trình số 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Tờ trình số 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Tờ trình số 07: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Tờ trình số 08: Xử lý các khoản nợ kế thừa từ quyết toán vốn Nhà nước bàn giao

Tờ trình số 09: Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

Tờ trình số 10: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

Mẫu Phiếu biểu quyết

Dự thảo Nghị quyết họp ĐHCĐ TN 2021