Nghị quyết HĐQT về việc phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi quý Cổ đông,
Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 họp phiên đầu tiên bầu Chủ Tịch HĐQT và người phụ trách quản trị Công ty 
Chi tiết vui lòng xem các tài liệu đính kèm.

Nghị quyết của HĐQT phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2024-2029.