Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn trân trọng kính mời toàn thể quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:
     Thời gian: 09:00 giờ sáng thứ Ba, ngày 23/04/2024.
     Địa điểm: 130/2 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Chi tiết thông báo họp, chương trình họp và tài liệu họp.
Vui lòng xem File đính kèm

 

Tài liệu đính kèm:

Thông báo họp

Chương trình họp

Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp

Quy chế họp

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty

Báo cáo kiểm toán độc lập Hợp nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 Hợp nhất

Bảng cân đối kế toán của Công ty

Bảng cân đối kế toán Hợp nhất

Bảng lưu chuyển tiền tệ của Công ty

Bảng lưu chuyển tiền tệ Hợp nhất

Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT

Tờ trình số 01: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Tờ trình số 02: Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tờ trình số 03: Sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT

Tờ trình số 04: Kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT và Bầu nhiệm kỳ mới

Tờ trình số 05: Thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới

Tờ trình số 06: Kết thúc nhiệm kỳ của BKS và Bầu nhiệm kỳ mới

Tờ trình số 07: Thông qua danh sách bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới

Tờ trình số 08: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Tờ trình số 09: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chia cổ tức

Tờ trình số 10: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Tờ trình số 11: Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Tờ trình số 12: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Mẫu Phiếu biểu quyết

Dự thảo quy chế bầu cử

Mẫu Phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới

Mẫu Phiếu bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới

Dự thảo Nghị quyết họp ĐHCĐ TN 2024