Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn trân trọng kính mời toàn thể quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:
     Thời gian: 09:00 giờ sáng thứ Năm, ngày 20/04/2023.
     Địa điểm: 130/2 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Chi tiết thông báo họp, chương trình họp và tài liệu họp, vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo họp

Chương trình họp

Quy chế họp

Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty

Báo cáo kiểm toán độc lập Hợp nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 Hợp nhất

Bảng cân đối kế toán của Công ty

Bảng cân đối kế toán Hợp nhất

Bảng lưu chuyển tiền tệ của Công ty

Bảng lưu chuyển tiền tệ Hợp nhất

Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Tờ trình số 01: Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty

Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Tờ trình số 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Tờ trình số 04: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Tờ trình số 05: Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Tờ trình số 06: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Mẫu Phiếu biểu quyết

Dự thảo Nghị quyết họp ĐHCĐ TN 2023