Nghị quyet HĐQT Thông qua thời gian, địa diểm tổ chức ĐHĐCĐ TN 2024

Về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Xin vui lòng xem File đính kèm