Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024

Kính gửi quý Cổ đông,
Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn công bố Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu đính kèm của Đại hội cổ đông thường niên 2024, tổ chức ngày 23/04/2024.
Chi tiết vui lòng xem các tài liệu đính kèm.

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2024:

Tài Liệu 01

Tài Liệu 02