Nghị quyet HĐQT Thông qua thời gian, địa diểm tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023