Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

Kính gửi quý Cổ đông,
Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn công bố Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu đính kèm của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tổ chức ngày 19/04/2022.
Chi tiết vui lòng xem các tài liệu đính kèm.

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022.